• ภาษาไทย
ยอดเงินเริ่มต้น{$ $parent.$ctrl.result.initialBalance | number:2 $}
การบริจาครวม{$ $parent.$ctrl.result.totalContributions | number:2 $}
เงินฝากรวม{$ $parent.$ctrl.result.totalDeposit | number:2 $}
ดอกเบี้ยรวม{$ $parent.$ctrl.result.totalInterest | number:2 $}
ยอดเงินรวม{$ $parent.$ctrl.result.totalBalance | number:2 $}
{$ 'Month' | translate $}ยอดเงินเริ่มต้นเงินสมทบรายเดือนเงินสมทบสะสม{$ 'Interest' | translate $}ดอกเบี้ยสะสมยอดเงินรวม
{$ item.termNumber | number:0 $} {$ item.monthLabel $} {$ item.startingBalance | number:2 $} {$ item.monthContributions ? (item.monthContributions | number:2) : '—' $} {$ item.cumulativeContributions ? (item.cumulativeContributions | number:2) : '—' $} {$ item.interest ? (item.interest | number:2) : '—' $} {$ item.cumulativeInterest ? (item.cumulativeInterest | number:2) : '—' $} {$ item.endBalance | number:2 $}